Měna
Zapoměli jste heslo?
Nová registrace

Prostřednictvím tohoto prohlášení informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů. Toto prohlášení je nedílnou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek.

Osobní údaj: Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).

Zpracování osobních údajů: Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce: Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení; tedy i PROPASIV s.r.o.

Zpracovatel: Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří naši obchodní partneři, kteří na náš pokyn a dle našich požadavků, resp. našeho odpovědného zaměstnance vykonávají pro PROPASIV s.r.o. jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely provádí firma PROPASIV s.r.o. v plném rozsahu na základě Vašeho uděleného souhlasu, omezeně pak také na základě našeho oprávněného zájmu. Neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů nemám vliv na uzavření nebo plnění smluvního vztahu s firmou PROPASIV s.r.o.

 

Z jakého důvodu Vám tento souhlas předkládáme?
Především proto, aby se k Vám dostaly informace, které jsou pro Vás relevantní a skutečně Vás zajímají. Nechceme Vás zbytečně zahlcovat nabídkou nevhodných produktů.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními předpisy, které jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce.
Správce Vašich osobních údajů je společnost PROPASIV s.r.o. se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno, IČ: 29319919. V případě jakýchkoliv žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě plnění Vašich práv se zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na telefonu: 773737519 nebo na e-mailové adrese: info@propasiv.cz.

Jak budeme Vaše osobní údaje chránit?
Ochrana Vašich osobních údajů a soukromí je pro nás hlavní prioritou. Při zpracování osobních údajů postupujeme tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. Vždy se řídíme platnou právní úpravou.

Jaké údaje budeme o Vás zpracovávat?

  • jméno a příjmení, u podnikatelů též obchodní firma, IČO, sídlo, telefonní číslo, e-mail, informace z internetového prohlížeče, který používáte včetně cookies. Jde o informace, které získáváme přímo od Vás z veřejných zdrojů včetně sociálních sítí a internetu.

Jakým způsobem budeme údaje zpracovávat?
Automatizovaně i manuálně.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování.
Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, přičemž PROPASIV s.r.o. je oprávněn:

  • Kontaktovat Vás s výhodnými nabídkami a pokud jste k tomu udělili souhlas pak i s nabídkou osobní schůzky a to dle Vaší preference telefonicky nebo e-mailem nebo SMS, uveřejnění Vaší fotografie na webových stránkách firmy PROPASIV s.r.o. a sociálních sítích firmy PROPASIV s.r.o. pro účely marketingu.

 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme po účely:

  • V případě, že máte zájem s námi uzavřít smlouvu zpracováváme Vaše kontaktní údaje pro tento účel, právním základem takového zpracování je jednání o uzavření smlouvy
  • Jelikož máme povinnost prokázat udělení Vašeho souhlasu po celou dobu zpracování, uchováváme po tuto dobu Vaše osobní údaje, právním základem takového jednání je plnění právní povinnosti
  • Pro případ potencionálního soudního sporu v budoucnu potřebujeme uchovávat výše uvedené osobní údaje, právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti PROPASIV s.r.o. či třetí strany.

Na jaké období souhlas udělujeme?
Souhlas je zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat na e-mailové adrese: info@propasiv.cz nebo na tel. Čísle: 773737519. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy - tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro marketingové účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme.

Jaké máte práva se zpracováním Vašich osobních údajů?
Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem a kdykoliv během zpracování můžete využít následujících práv:

  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz případně požádat na omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 Poradíme Vám